Gemeentelijk beleid

De gemeente Zevenaar heeft geen specifiek windenergiebeleid. Men is geen voorstander van windturbines in de gemeente. In het coalitieakkoord 2010-2014 van de gemeente is het volgende aangegeven: De coalitiepartijen zullen hun eerder ingenomen standpunt om geen windmolens binnen de gemeentegrenzen te accepteren, handhaven.

Op 3 januari 2012 is een verzoek om medewerking tot vaststelling van een bestemmingsplan ingediend bij de gemeenteraad van Zevenaar. Op 18 april heeft de gemeenteraad besloten geen medewerking te verlenen aan dit verzoek.

De gemeenteraad onderbouwt haar besluit als volgt:
De gemeenteraad is principieel tegen het plaatsen van windmolens in de gemeente Zevenaar. Deze uitspraak is mede gedaan naar aanleiding van een initiatief voor een windmolenpark op de nu beoogde locatie. De gemeenteraad is van mening dat de negatieve lokale effecten van windenergie, zoals horizonvervuiling aan aantasting van het landschap, niet opwegen tegen de bijdrage die windenergie kan leveren in het totale energieaanbod. Er zijn betere alternatieven denkbaar om een bijdrage te leveren aan de C02-reductie die minder negatieve lokale effecten hebben.