Beroepen ingediend bij Raad van State

18 augustus 2017 Matthijs Oppenhuizen

Van 23 juni 2017 tot en met 4 augustus 2017 lagen het vastgestelde inpassingsplan en de verleende vergunningen voor Windpark Bijvanck ter inzage. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hadden ingediend, konden in deze periode beroep instellen bij de Raad van State (RvS). Meerdere partijen hebben beroep ingesteld en dat betekent dat de RvS een uitspraak zal doen over het plan voor het windpark. Zodra hier meer bekend over is, zullen wij dat melden.
Tevens lag de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming in deze periode ter inzage. Hierop konden zienswijzen worden ingediend en dat is ook gebeurd. Gedeputeerde Staten van Gelderland stellen hiervoor nu een zienswijzennota op.

Meer over de procedure kunt u hier lezen op de website van de provincie Gelderland.

Bouw begint nog niet
Wij beginnen niet met de bouw van de windmolens en werkzaamheden in het veld totdat de Raad van State een voor ons positieve uitspraak heeft gedaan. Wel gaan wij alvast verder met de uitwerking van het windpark, als voorbereiding op de daadwerkelijke bouw.

SDE+-subsidie aanvragen
Een belangrijke voorbereiding is het aanvragen van de SDE+-subsidie. Een van de vereisten voor het krijgen van deze subsidie is dat wij beschikken over de omgevingsvergunning. Deze is dus verleend. We zijn nu deze SDE+-aanvraag aan het voorbereiden, zodat we deze begin oktober 2017 kunnen indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Deze subsidie is nodig om windmolens – en andere vormen van duurzame energie – financieel haalbaar te maken. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de opbrengst van grijze energie, het zogenaamde correctiebedrag. De kostprijs van duurzame energie wordt ook wel het basisbedrag genoemd. De kostprijs van duurzame energie is vooralsnog hoger dan die uit fossiele bronnen, zoals steenkool en aardgas. De overheid wil de productie van duurzame energie wel stimuleren en verstrekt daarom deze subsidie. Zo kunnen de producenten van duurzame energie hun investeringskosten terugverdienen en ook hun groene stroom voor een concurrerende prijs aanbieden aan consumenten.
Overigens daalt de hoogte van de SDE+-subsidie. Zo worden exploitanten van windmolens gestimuleerd hun kostprijs verder te verlagen.

Meer over de SDE+ kunt u hier lezen. Verder kunt u hier een filmpje van enkele minuten bekijken waarin de SDE+ wordt toegelicht.

Vragen en contact
Dat is nu de stand van zaken. Mocht u vragen hebben over dit windpark of misschien windmolens in het algemeen, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Als er behoefte is aan een gesprek met ons, is dat ook zeker mogelijk.

U komt met ons in contact via  windparkbijvanck@raedthuys.nl of door te bellen naar 053-4341200. U kunt dan vragen naar projectleider Pim van Bussel of adviseur omgevingsmanagement Matthijs Oppenhuizen.