Plan en vergunningen windpark onherroepelijk

04 april 2018 Matthijs Oppenhuizen

De Raad van State heeft een voor het windpark positieve uitspraak gedaan: het provinciale inpassingsplan, de omgevingsvergunning, de watervergunning en de ontheffing Wet natuurbescherming zijn onherroepelijk geworden. Daar zijn wij erg blij mee! Vooral omdat deze vier windmolens concreet bijdragen aan het verduurzamen van de energievoorziening en de Raad van State heeft geoordeeld dat de besluitvorming over het windpark zorgvuldig is verlopen.
De uitspraak betekent dat de bouw van de windmolens nu een stuk dichterbij is gekomen. Er kan geen bezwaar meer worden gemaakt of beroep ingesteld tegen het inpassingsplan, de vergunningen en de ontheffing.

De Raad van State deed uitspraak op 4 april 2018. De volledige uitspraak kunt u hier lezen.

Aanpassing door Raad van State
De RvS heeft één aanpassing gedaan aan het inpassingsplan als gevolg van een beroep, met betrekking tot veiligheidseisen in relatie tot gasleidingen in de omgeving. Hierover was al een regel opgenomen in het inpassingsplan, maar de RvS heeft deze nu aangescherpt. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoerbaarheid van Windpark Bijvanck.
De overige beroepen tegen het inpassingsplan en de vergunningen zijn ongegrond verklaard. De beroepen tegen de ontheffing Wet natuurbescherming zijn door de RvS niet-ontvankelijk verklaard.

Voorbereidingen voor de bouw
Voordat de bouw daadwerkelijk begint, moeten er nog wel veel praktische voorbereidingen worden gedaan. Deze worden de komende tijd verder opgepakt. We schatten in dat de bouw van de windmolens medio 2019 begint. Een exacte planning kunnen we nu nog niet geven. Zodra er meer bekend is, informeren we u daarover. 

SDE+-subsidie is verleend
Recent is ook een andere belangrijke stap gezet: de SDE+-subsidie die wij hebben aangevraagd, is verleend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarmee is een stevig financieel fundament gelegd onder de windmolens.
De SDE+ is een subsidie ter stimulering van opwek van duurzame energie (wind, zon, biomassa, water, geothermie). De Nederlandse overheid verstrekt deze subsidie via RVO. De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie, omdat de kostprijs van de duurzame energie hoger is dan die van energie uit fossiele brandstoffen. De subsidie wordt verleend voor een periode van 15 jaar en vormt daarmee een goede basis voor een gezonde exploitatie van de windmolens. Meer informatie over de SDE+ leest u hier.

Vragen en contact
Dat is nu de stand van zaken. Mocht u vragen hebben over dit windpark of misschien windmolens in het algemeen, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Als er behoefte is aan een gesprek met ons, is dat ook zeker mogelijk. U komt met ons in contact via windparkbijvanck@raedthuys.nl of door te bellen naar 053-4341200. U kunt dan vragen naar projectleider Pim van Bussel of adviseur omgevingsmanagement Matthijs Oppenhuizen.