Vergunningen verleend voor Windpark Bijvanck

24 mei 2017 Matthijs Oppenhuizen

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben de omgevingsvergunning voor Windpark Bijvanck verleend en waterschap Rijn en IJssel de watervergunning. Dit is een volgende stap voor het windpark nadat Provinciale Staten van Gelderland op 24 mei 2017 het inpassingsplan voor Windpark Bijvanck hebben vastgesteld.

Het inpassingsplan en de vergunningen maken het bouwen en in gebruik nemen van de vier windturbines mogelijk.

Het vaststellingsbesluit, het inpassingsplan en de vergunningen (en bijhorende stukken waaronder de zienswijzennota) liggen van 23 juni 2017 tot en met 4 augustus 2017 ter inzage.
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen hiertegen beroep instellen bij de Raad van State. Tegen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbesluiten kan een ieder die belanghebbende is beroep instellen.
Meer informatie kunt u lezen in de officiële publicatie, klik daarvoor hier.

Ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming
Naast het inpassingsplan en de vergunningen ligt ook de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) ter inzage van 23 juni 2017 tot en met 4 augustus 2017. Hierop kan door iedereen een zienswijze worden ingediend. Ook daarover leest u meer in de officiële publicatie.

Alle besluiten en officiële stukken zijn in deze periode ook te vinden op de website van de provincie Gelderland, klik daarvoor hier.

Belangrijke stap
Dat de vergunningen zijn verleend, is voor ons - duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie - een belangrijke stap. Hoewel wij wachten met de bouw van de windmolens totdat een eventuele procedure bij de Raad van State is afgerond, kunnen wij nu wel alvast verder met de voorbereidingen van het windpark. Vooralsnog is onze planning dat de bouw van deze vier windmolens in 2018 kan beginnen.

Vragen en contact
Dat is nu de stand van zaken. Mocht u vragen hebben over dit windpark of misschien windmolens in het algemeen, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Als er behoefte is aan een gesprek met ons, is dat ook zeker mogelijk. U komt met ons in contact via windparkbijvanck@raedthuys.nl of door te bellen naar 053-4341200. U kunt dan vragen naar projectleider Pim van Bussel of adviseur omgevingsmanagement Matthijs Oppenhuizen.